Další projekty

2006Sluneční ulice v Dobříni - rekonstrukce

realizace
realizace
realizace 
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
realizace
návrh
návrh
původní stav
původní stav
původní stav
původní stav
původní stav
původní stav


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Sluneční ulice je klidná komunikace s rodinnými domy. Leží takřka na rovině, jen severní konec klesá do křižovatky s ulicí „Pod kanálem“ o cca 1m. Současný stav ulice je nevyhovující, jak z hlediska technického, tak z hlediska uživatelského. V obci již delší dobu probíhá kultivace veřejného prostoru a komunikací, oprava Sluneční ulice na tyto práce volně navazuje. Průběh ani tvar ulice se nemění, řeší se obnova povrchů a umístění parkování.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

DÍLČÍ CÍLE
1. Změkčení linie ulice, zvýšení její přitažlivosti
2. Uspořádání jednotlivých funkcí uličního prostoru
3. Použití materiálů odpovídajících charakteru ulice a jednotlivým jejím funkcím

ŘEŠENÍ
1. Ulice je „vyčištěna“ v  celém profilu od fragmentů chodníků, předzahrádek (kromě sou-kromých), zpevněných vjezdů a dalších „náhodných“ prvků
2. Ulice je chápána z hlediska funkce jako obytná, proto zpevněná plocha (kromě parkova-cích míst) je určena pro pojezd vozidel i pohyb chodců (ten je přednostní)
3. Profil ulice je tvarován (horizontálně i vertikálně „zvlněn“) tak, aby přirozeně zpomalil jízdu a také omezil stávající příliš rovný („nekonečný“) charakter ulice
4. Horizontální tvarování je provedeno střídavým umístěním parkovacích stání v profilu ulice na dlážděných plochách, každému domu je přisouzeno min. jedno stání
5. Vertikální tvarování je provedeno tak, že niveleta ulice se mění v závislosti na místě roz-vodí jednotlivých dešťových vpustí, čímž je posílen i odtok dešťových vod
6. Hlavní plocha je scelena živičným povrchem, původní atmosféra je reflektována využitím stávajícího materiálu - parkování z historického „řipského“ čediče, přesné hrany a obruby jsou tvořeny žulových řezaných kostek, vstupní plochy jsou z obdélné zámkové dlažby v duchu nových úprav v obci.