O kanceláři  |  Co je nového  |  English version

2009Kulturní centrum Kuřim - soutěžŠIRŠÍ VZTAHY

Město Kuřim se ve 20. století rozvinulo ve dvou etapách směrem na sever k průmyslovému areálu. Náměstí Osvobození, na kterém se nachází přestavovaný kulturní dům, je dnes v těžišti zástavby a mohlo by se stát přirozeným a plnohodnotným městským centrem. Myslíme si, že pro řešení obnovy kulturního centra a jeho okolí je důležitý široký kontext a zejména vytvoření názoru na tvar a funkci náměstí. Navrhujeme tyto zásahy:

1/ zpomalení průjezdních komunikací v úseku náměstí novou povrchovou úpravou, která pomůže prostor vymezit a zároveň zpevnit
2/ vytvoření perforované clony (přízemní tubus s obchody nebo pevná hmota zeleně), která oddělí rušnou komunikaci od klidové části náměstí a zároveň naznačí severní směr rozvoje možných drobných aktivit (na tuto linii reaguje skosení nového přísálí kulturního centra a terasy restaurace)
3/ postavení protějšku kulturního domu, nového, nejlépe výškového akcentu náměstí, nové reprezentativní radnice (současná je anonymně ukrytá mezi bytovými domy mimo centrum)
4/ odstranění parkoviště z prostoru před slavnostním vstupem (udržení důstojnosti prostoru) a vytvoření stání u východní fronty domů a dále podél komunikace na sever (parkování a zároveň oživení stávajícího obchodního parteru)


ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Současný, poněkud defenzivní a částečně zdobný výraz kulturního domu, který je patrně důsledkem projektování na základě typového podkladu, považujeme za důležité zjednodušit na prosté hmoty a vyjít ze základních proporcí, které obsahuje.

1/ hmota
proporce - V půdorysu stávajícího objektu lze najít základní proporci třech čtverců 16x16m. Toto jádro je dále rozvíjeno v násobcích 2m. Tyto rozměry doplňujeme a potvrzujeme. // prostupování hmot - Abstrahujeme stávající dům na jednu podélnou hmotu (přetaženou přes stávající nástupní schodiště do náměstí), kterou prostupují dvě hlavní hmoty příčné (původní příčná část navýšená o patro a za ní nová hmota dvou přísálí a restaurace: tmavošedá a hnědooranžová). Hlavní šedá hmota je prořezána prostory, deskami a otvory, nebo z ní vystupují drobnější útvary (boční zádveří, únikové schodiště, provaziště). Tyto prostory a prvky, související s dužinou podélné hmoty, jsou znázorněny modrou barvou. Kompozici doplňuje zprava zelená hmota mateřského centra. Výrazná barevnost je použita pro lepší srozumitelnost konceptu. // symetrie a její narušení - Prostou symetrii domu se pokoušíme vytvořením nových důrazů v kompozici spíše podtrhnout než znejasnit. Akcentujeme původně defenzivní hlavní průčelí dominantní novou hmotou obřadní síně nad slavnostním schodištěm. Boční prostupnost fasády pak výrazným vyložením hlavního přísálí.

2/ provoz
Hlavní schodiště je doplněno o boční rampy a zastřešeno, může tak sloužit i pro venkovní produkce. Vstupní vestibuly jsou otočeny kolmo k hlavní ose, propojeny světlíkem a orientovány mezi výtah a jedno nové výrazné schodiště. Schodiště je přístupné i přes zádveří z boku z ulice. V přízemí je přístup do multifunkčního sálu i restaurace. V druhém patře je umístěna obřadní síň použitelná i pro jiné účely (konference apod.) orientovaná přes terasu do náměstí. Impozantnost zadní fasády využíváme ke zdůraznění vstupu do univerzálního klubu. Zvláštní vchod má mateřské centrum, navrhujeme tuto aktuální funkci k využití původně hluchého klidového místa za domem. Zásobování divadla je přesunuto k ulici a sdruženo se zásobováním restaurace, znásobuje tak pozitivní ruch u komunikace.


KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Konstrukce přistavovaných částí objektu budou železobetonové skeletové, kombinované s  plnostěnnými ocelovými průvlaky. Konstrukčně nejodvážnější částí je vyložení velkého přísálí. Sedmimetrová konzola bude vynesena středově podepřenými plnostěnnými ocelovými průvlaky zakotvenými táhly do zemních vrtaných kotev. Průvlaky budou v úrovni stropu přízemí a střechy. Šířku velkého přísálí, šestnáct metrů, budou dělit na třetiny. Vykonzolované konce průvlaků budou rámově spřaženy ocelovými sloupy.spolupráce: Jiří Němeček a Jan Hanzlík

+ Zobrazit celý popis
model
model
širší vztahy
půdorysy
pohledy, řezy a model
stávající stav

Další projekty

+ Další projekty